การบรรยาย เรื่อง การหาหัวข้อวิจัย

นักศึกษาวิชา น.๗๘๒ สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบัณฑิตสัมมนา สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การหาหัวข้อวิจัย สำหรับวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ดังนี้

  • Wayne C Booth, Gregory G Colomb and Joseph M Williams, The craft of research third edition (University of Chicago Press, 2008), pp35-50.
  • Martin Brett Davies, Doing a successful research project: using qualitative or quantitative methods (Palgrave, 2007), pp19-35.
  • Peter Levin, Excellent dissertation! (Open University Press, 2005), pp23-37.
  • Allan A Glatthorn and Randy L Joyner, Writing the winning thesis or dissertation second edition (Corwin Press, 2005), pp17-30. และ
  • Terry Hutchinson, Researching and writing in law (Lawbook, 2002), pp105-121.
Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.