ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » น.๗๘๒ » การอภิปราย เรื่อง การหาหัวข้อวิจัย

การอภิปราย เรื่อง การหาหัวข้อวิจัย

เมื่อได้ศึกษา

 • Wayne C Booth, Gregory G Colomb and Joseph M Williams, The craft of research third edition (University of Chicago Press, 2008), pp35-50.
 • Martin Brett Davies, Doing a successful research project: using qualitative or quantitative methods (Palgrave, 2007), pp19-35.
 • Peter Levin, Excellent dissertation! (Open University Press, 2005), pp23-37.
 • Allan A Glatthorn and Randy L Joyner, Writing the winning thesis or dissertation second edition (Corwin Press, 2005), pp17-30. และ
 • Terry Hutchinson, Researching and writing in law (Lawbook, 2002), pp105-121.

ประกอบการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๒ เรื่อง การหาหัวข้อวิจัย ในวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้ว ขอให้นักศึกษาวิชา น.๗๘๒ สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบัณฑิตสัมมนา ร่วมกันอภิปรายประเด็นดังต่อไปนี้ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงแรกของการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๓ ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 • ที่เรียกว่า “twin-track” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีรายละเอียดอย่างไร มีความสำคัญในการทำวิจัยอย่างไร
 • “คำถาม (question)” แตกต่างจาก “ปัญหา (problem)” อย่างไร
 • นักศึกษาสามารถพัฒนา “หัวข้อวิจัย (topic)” จาก “เรื่องที่สนใจ (interest)” ได้อย่างไรบ้าง
 • มีเครื่องมือหรือวิธีการใดบ้างที่นักศึกษาสามารถใช้ในการพัฒนาหัวข้อวิจัย เครื่องมือหรือวิธีการเช่นว่านั้นแต่ละประการมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง
 • การอ่านมีประโยชน์ในการพัฒนาหัวข้อวิจัยอย่างไร
 • สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ (academic publication) ต่าง ๆ มีประโยชน์ในการพัฒนาหัวข้อวิจัยอย่างไร
 • นักศึกษาควรทำอย่างไร หากนักศึกษามีหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ (tempting) หลายหัวข้อ
 • “คุณค่าของเรื่อง” “ความชอบหรือความสนใจส่วนตัว” “ความจำกัดของเวลา” “ปริมาณหรือคุณภาพของข้อมูล” หรือ “ระดับความเชี่ยวชาญ” มีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาหัวข้อวิจัย
 • นักศึกษาควรทำอย่างไรบ้าง หากนักศึกษายังไม่พบเรื่องที่น่าสนใจหรือหัวข้อวิจัย
 • นักศึกษาสามารถ “กำหนดขอบเขตหัวข้อวิจัยให้แคบลง (focus)” ได้อย่างไรบ้าง
 • นักศึกษาสามารถพัฒนา “คำถาม (question)” จากหัวข้อวิจัย ได้อย่างไรบ้าง
 • นักศึกษาสามารถอธิบาย “ความสำคัญ (significance)” ของหัวข้อวิจัยจากคำถามได้อย่างไรบ้าง
 • ที่เรียกว่า “professional significance” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีประโยชน์ในการพัฒนาหัวข้อวิจัยอย่างไร
 • ที่เรียกว่า “continuing professional interest” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีประโยชน์ในการพัฒนาหัวข้อวิจัยอย่างไร
 • ที่เรียกว่า “career advancement” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีประโยชน์ในการพัฒนาหัวข้อวิจัยอย่างไร
 • เมื่อมีหัวข้อวิจัย (research topic) แล้ว นักศึกษาควรตั้งชื่องานวิจัย (research title) อย่างไร
 • นักศึกษามีข้อสังเกต เทคนิคหรือสิ่งพึงระวังในการพัฒนาหัวข้อวิจัยอย่างไรบ้าง
Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: