การอภิปราย เรื่อง การหาหัวข้อวิจัย

เมื่อได้ศึกษา

 • Wayne C Booth, Gregory G Colomb and Joseph M Williams, The craft of research third edition (University of Chicago Press, 2008), pp35-50.
 • Martin Brett Davies, Doing a successful research project: using qualitative or quantitative methods (Palgrave, 2007), pp19-35.
 • Peter Levin, Excellent dissertation! (Open University Press, 2005), pp23-37.
 • Allan A Glatthorn and Randy L Joyner, Writing the winning thesis or dissertation second edition (Corwin Press, 2005), pp17-30. และ
 • Terry Hutchinson, Researching and writing in law (Lawbook, 2002), pp105-121.

ประกอบการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๒ เรื่อง การหาหัวข้อวิจัย ในวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้ว ขอให้นักศึกษาวิชา น.๗๘๒ สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบัณฑิตสัมมนา ร่วมกันอภิปรายประเด็นดังต่อไปนี้ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงแรกของการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๓ ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 • ที่เรียกว่า “twin-track” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีรายละเอียดอย่างไร มีความสำคัญในการทำวิจัยอย่างไร
 • “คำถาม (question)” แตกต่างจาก “ปัญหา (problem)” อย่างไร
 • นักศึกษาสามารถพัฒนา “หัวข้อวิจัย (topic)” จาก “เรื่องที่สนใจ (interest)” ได้อย่างไรบ้าง
 • มีเครื่องมือหรือวิธีการใดบ้างที่นักศึกษาสามารถใช้ในการพัฒนาหัวข้อวิจัย เครื่องมือหรือวิธีการเช่นว่านั้นแต่ละประการมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง
 • การอ่านมีประโยชน์ในการพัฒนาหัวข้อวิจัยอย่างไร
 • สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ (academic publication) ต่าง ๆ มีประโยชน์ในการพัฒนาหัวข้อวิจัยอย่างไร
 • นักศึกษาควรทำอย่างไร หากนักศึกษามีหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ (tempting) หลายหัวข้อ
 • “คุณค่าของเรื่อง” “ความชอบหรือความสนใจส่วนตัว” “ความจำกัดของเวลา” “ปริมาณหรือคุณภาพของข้อมูล” หรือ “ระดับความเชี่ยวชาญ” มีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาหัวข้อวิจัย
 • นักศึกษาควรทำอย่างไรบ้าง หากนักศึกษายังไม่พบเรื่องที่น่าสนใจหรือหัวข้อวิจัย
 • นักศึกษาสามารถ “กำหนดขอบเขตหัวข้อวิจัยให้แคบลง (focus)” ได้อย่างไรบ้าง
 • นักศึกษาสามารถพัฒนา “คำถาม (question)” จากหัวข้อวิจัย ได้อย่างไรบ้าง
 • นักศึกษาสามารถอธิบาย “ความสำคัญ (significance)” ของหัวข้อวิจัยจากคำถามได้อย่างไรบ้าง
 • ที่เรียกว่า “professional significance” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีประโยชน์ในการพัฒนาหัวข้อวิจัยอย่างไร
 • ที่เรียกว่า “continuing professional interest” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีประโยชน์ในการพัฒนาหัวข้อวิจัยอย่างไร
 • ที่เรียกว่า “career advancement” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีประโยชน์ในการพัฒนาหัวข้อวิจัยอย่างไร
 • เมื่อมีหัวข้อวิจัย (research topic) แล้ว นักศึกษาควรตั้งชื่องานวิจัย (research title) อย่างไร
 • นักศึกษามีข้อสังเกต เทคนิคหรือสิ่งพึงระวังในการพัฒนาหัวข้อวิจัยอย่างไรบ้าง
Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.