การอภิปราย เรื่อง environmental assessment (EA)

เมื่อได้ศึกษา

 • Jane Holder, Environmental assessment: the regulation of decision making (Oxford University Press, 2004), pp1-74.
 • Carys Junes, Stephen Jany, Paul Smith and Christopher Wood, Environmental assessment: dominant or dormant?” in Jane Holder and Donald McGillivray (eds), Taking stock of environmental assessment: law, policy and practice (Routledge, 2007), pp17-44.

ประกอบกับการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๓ เรื่อง environmental assessment (EA) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้ว ขอให้นักศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอภิปรายประเด็นดังต่อไปนี้ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงแรกของการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 • environmental assessment (EA) คืออะไรมีที่มาอย่างไร มีวิวัฒนาการอย่างไร
 • EA มีลักษณะสำคัญอย่างไร
 • EA มีวัตถุประสงค์อย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • กฎหมายมีความสำคัญต่อ EA อย่างไร เพราะเหตุใด
 • EA มีความสำคัญต่อภาคเอกชนอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด
 • ภาคเอกชนมีบทบาทใน EA อย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด
 • environmental statement คืออะไร มีลักษณะสำคัญอย่างไร
 • โดยทั่วไป กฎหมายว่าด้วย EA มักกำหนดรายละเอียดประการใดไว้บ้าง รายละเอียดแต่ละประการคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • EA มีความสำคัญต่อ decision making อย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่กล่าวว่า EA คือ regulation of decision making นั้น หมายความว่าอย่างไร เพราะเหตุใด
 • information theories หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • culture theories หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • screening หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • scoping หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • information provision หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • consultation หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • EA มีความเป็นมาและพัฒนการอย่างไรบ้างในกฎหมายระหว่างประเทศ
 • EA มีความเกี่ยวข้องกับ sustainable development อย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด
 • environmental impact assessment (EIA) คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับ EA อย่างไร เพราะเหตุใด
 • strategic environmental assessment คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับ EIA อย่างไร เพราะเหตุใด
 • social impact assessment คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับ EIA อย่างไร เพราะเหตุใด
 • ecological impact assessment คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับ EIA อย่างไร เพราะเหตุใด
 • health impact assessment คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับ EIA อย่างไร เพราะเหตุใด
 • trade impact assessment คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับ EIA อย่างไร เพราะเหตุใด
 • regulatory impact assessment คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับ EIA อย่างไร เพราะเหตุใด
 • extended impact assessment คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับ EIA อย่างไร เพราะเหตุใด
 • sustainable assessment คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับ EIA อย่างไร เพราะเหตุใด
 • Sites of EA หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • EA มีความสำคัญต่อการควบคุมการใช้ที่ดินอย่างไร เพราะเหตุใด
 • EA มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไร เพราะเหตุใด
 • EA มีความสำคัญต่อการควบคุมมลพิษอย่างไร เพราะเหตุใด
 • EA มีความสำคัญต่อทรัพยากรน้ำอย่างไร เพราะเหตุใด
 • EA มีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างไร เพราะเหตุใด
Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.