ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » วล.๓๖๗ » คำถามประกอบการศึกษา เรื่อง บ่อเกิดกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย

คำถามประกอบการศึกษา เรื่อง บ่อเกิดกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย

ก่อนร่วมการศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๔ เรื่อง บ่อเกิดกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย ในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาศึกษาขอให้นักศึกษาศึกษา สมยศ เชื้อไทย, ความรู้กฎหมายทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๕๖) หน้า ๗๕-๙๑ แล้วตอบคำถามดังต่อไปนี้

  • “บ่อเกิดของกฎหมาย” หมายความว่าอย่างไร
  • กฎหมายในระบบกฎหมายไทยมีบ่อเกิดจากที่ใดบ้าง
  • ในการพิจารณาว่ากฎเกณฑ์ใดเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือไม่ มีข้อพิจารณาประการใดบ้าง
  • กฎหมายลายลักษณ์อักษรมีประเภทใดบ้าง แต่ละประเภทมีที่มาอย่างไร
  • “พระราชกำหนด” แตกต่างจาก “พระราชบัญญัติ” อย่างไร
  • “กฎหมายลำดับรอง” หมายความว่าอย่างไร มีประเภทใดบ้าง แต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร
  • “ลำดับชั้นของกฎหมาย” หมายความว่าอย่างไร
  • กฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทยมีลำดับชั้นอย่างไรบ้าง
Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: