คำถามประกอบการศึกษา เรื่อง บ่อเกิดกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย

ก่อนร่วมการศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๔ เรื่อง บ่อเกิดกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย ในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาศึกษาขอให้นักศึกษาศึกษา สมยศ เชื้อไทย, ความรู้กฎหมายทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๕๖) หน้า ๗๕-๙๑ แล้วตอบคำถามดังต่อไปนี้

  • “บ่อเกิดของกฎหมาย” หมายความว่าอย่างไร
  • กฎหมายในระบบกฎหมายไทยมีบ่อเกิดจากที่ใดบ้าง
  • ในการพิจารณาว่ากฎเกณฑ์ใดเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือไม่ มีข้อพิจารณาประการใดบ้าง
  • กฎหมายลายลักษณ์อักษรมีประเภทใดบ้าง แต่ละประเภทมีที่มาอย่างไร
  • “พระราชกำหนด” แตกต่างจาก “พระราชบัญญัติ” อย่างไร
  • “กฎหมายลำดับรอง” หมายความว่าอย่างไร มีประเภทใดบ้าง แต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร
  • “ลำดับชั้นของกฎหมาย” หมายความว่าอย่างไร
  • กฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทยมีลำดับชั้นอย่างไรบ้าง
โฆษณา