การบรรยาย เรื่อง บ่อเกิดกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย ครั้งที่ ๔ เรื่อง บ่อเกิดกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย สำหรับวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ดังนี้

โฆษณา