การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์

นักศึกษาวิชา น.๗๘๒ สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบัณฑิตสัมมนา สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ สำหรับวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ดังนี้

  • Wayne C Booth, Gregory G Colomb and Joseph M Williams, The craft of research third edition (University of Chicago Press, 2008), pp51-67.
  • Terry Hutchinson, Researching and writing in law (Lawbook, 2002), pp123-150. และ
  • Margot Northey and Lorne Tepperman, Making sense: a student’s guide to research and writing third edition (Oxford University Press, 2007), pp11-55.
Advertisements