การบรรยาย เรื่อง environmental impact assessment (EIA) (1)

นักศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง environmental impact assessment (EIA) (1) สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ดังนี้

  • John Glasson, Riki Therivel and Andrew Chadwik, Introduction to environmental impact assessment (UCL Press, 1995), pp2-47.
  • Alan Gilpin, Environmental impact assessment: cutting edge for the twenty-first century (Cambridge University Press, 1995), pp1-62.
  • Christopher Wood, Environmental impact assessment: a comparative review(Longman Scientific & Technical, 1995), pp1-15.
  • Mandy Elliiott and Ian Thomas, Environmental impact assessment in Australia: theory and practice (Federation Press, 2009), pp1-34. และ
  • ฉัตรไชย รัตนไชย, การประเมินลกระทบสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,​๒๕๕๑) หน้า ๑-๓๓.
Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.