การบรรยาย เรื่อง การทบทวนวรรณกรรม

นักศึกษาวิชา น.๗๘๒ สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบัณฑิตสัมมนา สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การทบทวนวรรณกรรม สำหรับวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ดังนี้

Advertisements