ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » น.๗๘๒ » การอภิปราย เรื่อง การทบทวนวรรณกรรม

การอภิปราย เรื่อง การทบทวนวรรณกรรม

เมื่อได้ศึกษา

ประกอบการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๔ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรม ในวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้ว ขอให้นักศึกษาวิชา น.๗๘๒ สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบัณฑิตสัมมนา ร่วมกันอภิปรายประเด็นดังต่อไปนี้ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงแรกของการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๕ ในวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

 • วรรณกรรม (literature) หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “exploring the literature” นั้น แตกต่างจากที่เรียกว่า “writing a literature review” อย่างไร เพราะเหตุใด
 • การทำ literature review มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
 • literature review ที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร
 • ที่กล่าวว่า “a literature review must do more than describe” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร และควรทำอย่างไร
 • ที่เรียกว่า “familiarisation” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร มีวิธีการทำอย่างไร
 • ที่เรียกว่า “organisation and critical review” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร มีวิธีการทำอย่างไร
 • ที่เรียกว่า “placing your own research within the field” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร มีวิธีการทำอย่างไร
 • คำถามสิบสองข้อที่ช่วยในการเลือก วิเคราะห์และอภิปรายวรรณกรรม ได้แก่อะไรบ้าง มีวิธีการใช้อย่างไร
 • ที่เรียกว่า “developing your position” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร มีวิธีการทำได้อย่างไร
 • ที่เรียกว่า “potentially useful academic publications” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร มีวิธีการค้นหาได้อย่างไร
 • bibliography หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด มีวิธีการทำอย่างไร
 • เอกสารทางวิชาการประเภท question-to-answer มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • เอกสารทางวิชาการประเภท research report มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • เอกสารทางวิชาการประเภท review มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • เอกสารทางวิชาการประเภท theory มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • เอกสารทางวิชาการประเภท argument มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • เอกสารทางวิชาการประเภท issue-centred มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • เอกสารทางวิชาการประเภท thematic มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • เอกสารทางวิชาการประเภท compilation มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • เอกสารทางวิชาการประเภท textbook มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • เอกสารทางวิชาการประเภท methodology texts มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • literature review ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง
 • ที่เรียกว่า “literature review trap” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “literature review as a platform for a your subject” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด มีวิธีการทำอย่างไร
 • quotation หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด มีวิธีการใช้ที่เหมาะสมอย่างไร
 • ปัญหาหรืออุปสรรคที่มักพบในการทำ literature review ได้แก่อะไรบ้าง แต่ละปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง
 • ที่เรียกว่า “a final checklist” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด มีวิธีการทำอย่างไร
Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: