การอภิปราย เรื่อง การทบทวนวรรณกรรม

เมื่อได้ศึกษา

ประกอบการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๔ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรม ในวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้ว ขอให้นักศึกษาวิชา น.๗๘๒ สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบัณฑิตสัมมนา ร่วมกันอภิปรายประเด็นดังต่อไปนี้ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงแรกของการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๕ ในวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

 • วรรณกรรม (literature) หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “exploring the literature” นั้น แตกต่างจากที่เรียกว่า “writing a literature review” อย่างไร เพราะเหตุใด
 • การทำ literature review มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
 • literature review ที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร
 • ที่กล่าวว่า “a literature review must do more than describe” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร และควรทำอย่างไร
 • ที่เรียกว่า “familiarisation” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร มีวิธีการทำอย่างไร
 • ที่เรียกว่า “organisation and critical review” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร มีวิธีการทำอย่างไร
 • ที่เรียกว่า “placing your own research within the field” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร มีวิธีการทำอย่างไร
 • คำถามสิบสองข้อที่ช่วยในการเลือก วิเคราะห์และอภิปรายวรรณกรรม ได้แก่อะไรบ้าง มีวิธีการใช้อย่างไร
 • ที่เรียกว่า “developing your position” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร มีวิธีการทำได้อย่างไร
 • ที่เรียกว่า “potentially useful academic publications” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร มีวิธีการค้นหาได้อย่างไร
 • bibliography หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด มีวิธีการทำอย่างไร
 • เอกสารทางวิชาการประเภท question-to-answer มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • เอกสารทางวิชาการประเภท research report มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • เอกสารทางวิชาการประเภท review มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • เอกสารทางวิชาการประเภท theory มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • เอกสารทางวิชาการประเภท argument มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • เอกสารทางวิชาการประเภท issue-centred มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • เอกสารทางวิชาการประเภท thematic มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • เอกสารทางวิชาการประเภท compilation มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • เอกสารทางวิชาการประเภท textbook มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • เอกสารทางวิชาการประเภท methodology texts มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • literature review ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง
 • ที่เรียกว่า “literature review trap” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “literature review as a platform for a your subject” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด มีวิธีการทำอย่างไร
 • quotation หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด มีวิธีการใช้ที่เหมาะสมอย่างไร
 • ปัญหาหรืออุปสรรคที่มักพบในการทำ literature review ได้แก่อะไรบ้าง แต่ละปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง
 • ที่เรียกว่า “a final checklist” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด มีวิธีการทำอย่างไร
Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.