การอภิปราย เรื่อง environmental impact assessment (EIA) (1)

เมื่อได้ศึกษา

 • John Glasson, Riki Therivel and Andrew Chadwik, Introduction to environmental impact assessment (UCL Press, 1995), pp2-47.
 • Alan Gilpin, Environmental impact assessment: cutting edge for the twenty-first century (Cambridge University Press, 1995), pp1-62.
 • Christopher Wood, Environmental impact assessment: a comparative review(Longman Scientific & Technical, 1995), pp1-15.
 • Mandy Elliiott and Ian Thomas, Environmental impact assessment in Australia: theory and practice (Federation Press, 2009), pp1-34. และ
 • ฉัตรไชย รัตนไชย, การประเมินลกระทบสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,​๒๕๕๑) หน้า ๑-๓๓.

ประกอบกับการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๔ เรื่อง environmental impact assessment (EIA) (1) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้ว ขอให้นักศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอภิปรายประเด็นดังต่อไปนี้ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงแรกของการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

 • environmental impact assessment (EIA) คืออะไร มีที่มาอย่างไร มีวิวัฒนาการอย่างไร
 • EIA มีวัตถุประสงค์อย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • project หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด
 • impact หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร เพราเหตุใด
 • significant หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร เพราเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “dimensions of the environment” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “an aid to decision-making” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “an aid to the formulation to development actions” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “an instrument for sustainable development” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • EIA มีลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด
 • EIA ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด
 • environmental impact statement (EIS) คืออะไร แตกต่างจาก EIA อย่างไร
 • scoping คืออะไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • terms of reference (TOR) คืออะไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • alternatives คืออะไร มีลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “EIA system effectiveness” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “the quality of EISs” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “an ethical dilemma” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “the costs of EIA” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • auditing คืออะไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ปัญหาเกี่ยวกับ EIA ได้แก่ประเด็นอะไรบ้าง แต่ละประเด็นมีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.