ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » น.๗๘๗ » การอภิปราย เรื่อง environmental impact assessment (EIA) (1)

การอภิปราย เรื่อง environmental impact assessment (EIA) (1)

เมื่อได้ศึกษา

 • John Glasson, Riki Therivel and Andrew Chadwik, Introduction to environmental impact assessment (UCL Press, 1995), pp2-47.
 • Alan Gilpin, Environmental impact assessment: cutting edge for the twenty-first century (Cambridge University Press, 1995), pp1-62.
 • Christopher Wood, Environmental impact assessment: a comparative review(Longman Scientific & Technical, 1995), pp1-15.
 • Mandy Elliiott and Ian Thomas, Environmental impact assessment in Australia: theory and practice (Federation Press, 2009), pp1-34. และ
 • ฉัตรไชย รัตนไชย, การประเมินลกระทบสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,​๒๕๕๑) หน้า ๑-๓๓.

ประกอบกับการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๔ เรื่อง environmental impact assessment (EIA) (1) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้ว ขอให้นักศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอภิปรายประเด็นดังต่อไปนี้ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงแรกของการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

 • environmental impact assessment (EIA) คืออะไร มีที่มาอย่างไร มีวิวัฒนาการอย่างไร
 • EIA มีวัตถุประสงค์อย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • project หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด
 • impact หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร เพราเหตุใด
 • significant หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร เพราเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “dimensions of the environment” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “an aid to decision-making” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “an aid to the formulation to development actions” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “an instrument for sustainable development” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • EIA มีลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด
 • EIA ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด
 • environmental impact statement (EIS) คืออะไร แตกต่างจาก EIA อย่างไร
 • scoping คืออะไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • terms of reference (TOR) คืออะไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • alternatives คืออะไร มีลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “EIA system effectiveness” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “the quality of EISs” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “an ethical dilemma” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “the costs of EIA” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • auditing คืออะไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ปัญหาเกี่ยวกับ EIA ได้แก่ประเด็นอะไรบ้าง แต่ละประเด็นมีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: