คำถามประกอบการศึกษา เรื่อง หมวดหมู่ของกฎหมาย

ก่อนร่วมการศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๕ เรื่อง หมวดหมู่ของกฎหมาย ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาศึกษา สมยศ เชื้อไทย, ความรู้กฎหมายทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๕๖) หน้า ๑๑๑-๑๒๑ แล้วตอบคำถามดังต่อไปนี้

  • “กฎหมายมหาชน” หมายความว่าอย่างไร แตกต่างจาก “กฎหมายเอกชน” อย่างไร
  • “กฎหมายมหาชน” แบ่งหมวดหมู่อย่างไร แต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร
  • “กฎหมายเอกชน” แบ่งหมวดหมู่อย่างไร แต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร
  • “กฎหมายสังคม” หมายความว่าอย่างไร
  • “กฎหมายเศรษฐกิจ” หมายความว่าอย่างไร
Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.