การบรรยาย เรื่อง the many faces

นักศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง the many faces สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้ดังนี้

  • Mandy Elliiott and Ian Thomas, Environmental impact assessment in Australia: theory and practice (Federation Press, 2009), pp35-74.
Advertisements