ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » น.๗๘๗ » การอภิปราย เรื่อง the many faces

การอภิปราย เรื่อง the many faces

เมื่อได้ศึกษา Mandy Elliot and Ian Thomas, Environmental impact assessment in Australia: theory and practice 5th edition (The Federation Press, 2009), pp35-74. ประกอบกับการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๗ เรื่อง the many faces ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ แล้ว ขอให้นักศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอภิปรายประเด็นดังต่อไปนี้ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงแรกของการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

 • EIA หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • economic impact assessment (EcIA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • energy analysis and greenhouse assessment หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • health impact assessment (HIA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • regulatory impact assessment (RIA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • risk analysis (RA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • social impact assessment (SIA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • species impact assessment หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • technology assessment (TA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • cumulative impact assessment (CIA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • strategic environmental assessment (SEA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • integrated impact assessment (IIA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • sustainable impact assessment (SIA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • assessment หรือ analysis ดังกล่าวมาข้างต้นมีลักษณะร่วมกันประการใดบ้าง
Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: