การอภิปราย เรื่อง the many faces

เมื่อได้ศึกษา Mandy Elliot and Ian Thomas, Environmental impact assessment in Australia: theory and practice 5th edition (The Federation Press, 2009), pp35-74. ประกอบกับการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๗ เรื่อง the many faces ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ แล้ว ขอให้นักศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอภิปรายประเด็นดังต่อไปนี้ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงแรกของการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

 • EIA หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • economic impact assessment (EcIA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • energy analysis and greenhouse assessment หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • health impact assessment (HIA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • regulatory impact assessment (RIA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • risk analysis (RA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • social impact assessment (SIA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • species impact assessment หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • technology assessment (TA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • cumulative impact assessment (CIA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • strategic environmental assessment (SEA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • integrated impact assessment (IIA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • sustainable impact assessment (SIA) หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • assessment หรือ analysis ดังกล่าวมาข้างต้นมีลักษณะร่วมกันประการใดบ้าง
Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.