การอภิปราย เรือง the public face

เมื่อได้ศึกษา Mandy Elliot and Ian Thomas, Environmental impact assessment in Australia: theory and practice 5th edition (The Federation Press, 2009), pp75-98. ประกอบกับการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๘ เรื่อง the public face ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ แล้ว ขอให้นักศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอภิปรายประเด็นดังต่อไปนี้ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงแรกของการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗

 • public participation หมายความว่าอย่างไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร มีความเป็นมาอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • public participation มีข้อเสียประการใดบ้าง เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
 • public participation อาจแบ่งออกได้เป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง แต่ละระดับมีลักษณะอย่างไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “timing” นั้น หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ผู้ใดควรมีส่วนใน public participation  เพราะเหตุใด
 • สิ่งที่พึงพิจารณาใน public participation ใน EIA ได้แก่อะไรบ้าง แต่ละประการมีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • public participation มีความสำคัญกับ screening อย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
 • public participation มีความสำคัญกับ scoping อย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
 • นอกจาก screening และ scoping แล้ว public participation มีความสำคัญกับ EIA ในประการอื่น ๆ ด้วยหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
 • เทคนิคใน public participation ได้แก่อะไรบ้าง แต่ละประการมีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า “evaluation of public participation”นั้น หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เพราะเหตุใด
Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.