การอภิปรายสรุปบทเรียนที่ได้รับจากการศึกษาวิชา น.๗๘๗ ในส่วนของชาคริต สิทธิเวช

จากการศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนของผม ประกอบกับการศึกษา

  • กฎหมายไทยว่าด้วย decision-making และ EA
  • Gerry Bates, Environmental law in Australia 8th edition (LexisNexis Butterworths, 2013), pp416-424.
  • Mandy Elliot and Ian Thomas, Environmental impact assessment in Australia: theory and practice 5th edition (The Federation Press, 2009), pp244-288.
  • Jane Holder, “The prospects for ecological impact assessment” in Jane Holder and Donald McGillivray (eds), Taking stock of environmental assessment: law, policy and practice (Routledge Cavendish, 2007), pp259-283. และ
  • Jane Holder, Environmental assessment: the regulation of decision making (Oxford University Press, 2004), pp284-298.

แล้ว ขอให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายประเด็นดังต่อไปนี้ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบรรยาย ครั้งที่ ๑๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗

  • Gerry Bates กล่าวถึงปัญหาของ EA หรือ decision-making ไว้ประการใดบ้าง เพราะเหตุใด เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเช่นว่านั้นไว้ประการใดบ้างและเพราะเหตุใด
  • Mandy Elliot และ Ian Thomas กล่าวถึงปัญหาของ EA หรือ decision-making ไว้ประการใดบ้าง เพราะเหตุใด เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเช่นว่านั้นไว้ประการใดบ้างและเพราะเหตุใด
  • Jane Holder กล่าวถึงปัญหาของ EA หรือ decision-making ไว้ประการใดบ้าง เพราะเหตุใด เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเช่นว่านั้นไว้ประการใดบ้างและเพราะเหตุใด
  • แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาข้างต้นสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงกฎหมายไทยว่าด้วย decision-making และ EA ได้หรือไม่ ประการใดบ้าง เพราะเหตุใด
Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.