การบรรยาย เรื่อง ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย ครั้งที่ ๖ เรื่อง ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ได้ดังนี้