คำถามประกอบการศึกษา เรื่อง ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ก่อนร่วมการศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๖ เรื่อง หมวดหมู่ของกฎหมาย ในวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ขอให้นักศึกษาศึกษา Paul Stookes, A practical approach to environmental law, second edition (Oxford, 2009), pp21-50. แล้วตอบคำถามดังต่อไปนี้

  • sustainable development หมายความว่าอย่างไร มีความเป็นมาอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างไร
  • the preventative principle หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
  • the precautionary principle หมายความว่าอย่างไร แตกต่างจาก the preventative principle อย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
  • the polluter pays principle หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
  • access to information หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
  • public participation หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เกี่ยวข้องกับ access to information อย่างไร
  • access to justice หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
  • substantive environmental rights หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
  • human rights หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร