การบรรยาย เรื่อง หมวดหมู่ของกฎหมายสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชมสไลด์ประกอบการบรรยาย ครั้งที่ ๗ เรื่อง หมวดหมู่ของกฎหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ได้ดังนี้

Advertisements