การบรรยาย เรื่อง ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชมสไลด์ประกอบการบรรยาย ครั้งที่ ๘ เรื่อง ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สำหรับวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ได้ดังนี้

Advertisements