คำถามประกอบการศึกษา เรื่อง ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ก่อนร่วมการศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๘ เรื่อง ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ขอให้นักศึกษาศึกษา อุดม สินธิพงษ์, กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พิมพ์ครั้งที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๕๖) หน้า ๕๐๔-๕๑๕. แล้วตอบคำถามดังต่อไปนี้

  • ความรับผิดทางอาญาหมายความว่าอย่างไร
  • ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามประมวลกฎหมายอาญาได้แก่กรณีใดบ้าง จงยกตัวอย่าง
  • ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แก่กรณีใดบ้าง จงยกตัวอย่าง
Advertisements