การบรรยาย เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชมสไลด์ประกอบการบรรยาย ครั้งที่ ๙ เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สำหรับวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้ดังนี้

Advertisements