การบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ (๑)

นักศึกษาวิชา น.๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ (๑) สำหรับวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้ดังนี้

Advertisements