คำถามประกอบการศึกษา เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ก่อนร่วมการศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๙ เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ขอให้นักศึกษาศึกษา อุดม สินธิพงษ์, กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พิมพ์ครั้งที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติม(วิญญูชน, ๒๕๕๖) หน้า ๔๘๗-๕๐๔. แล้วตอบคำถามดังต่อไปนี้

  • ความรับผิดทางละเมิดหมายความว่าอย่างไร
  • ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้แก่กรณีใดบ้าง จงยกตัวอย่าง
Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.