การบรรยาย เรื่อง ความรับผิดทางปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชมสไลด์ประกอบการบรรยาย ครั้งที่ ๑๐ เรื่อง ความรับผิดทางปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สำหรับวันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้ดังนี้

Advertisements