การบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ (๒)

นักศึกษาวิชา น.๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ (๒) สำหรับวันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้ดังนี้

Advertisements