คำถามประกอบการศึกษา เรื่อง ความรับผิดทางปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ก่อนร่วมการศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๐ เรื่อง ความรับผิดทางปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ขอให้นักศึกษาศึกษา อุดม สินธิพงษ์, กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พิมพ์ครั้งที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๕๖) หน้า ๕๑๕-๕๓๖. แล้วตอบคำถามดังต่อไปนี้

  • ความรับผิดทางปกครองหมายความว่าอย่างไร
  • คำสั่งทางปกครองหมายความว่าอย่างไร
  • การคัดต้านคำสั่งทางปกครองทำได้อย่างไรบ้าง
  • ความรับผิดทางปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้แก่กรณีใดบ้าง จงยกตัวอย่าง
Advertisements