การบรรยาย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยมลพิษ

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชมสไลด์ประกอบการบรรยาย ครั้งที่ ๑๑ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยมลพิษ สำหรับวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้ดังนี้

Advertisements