คำถามประกอบการศึกษา เรื่อง กฎหมายว่าด้วยมลพิษ

ก่อนร่วมการศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๑ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยมลพิษ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ขอให้นักศึกษาศึกษา อุดม สินธิพงษ์, กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พิมพ์ครั้งที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๕๖) หน้า ๒๔๕-๔๖๓. แล้วตอบคำถามดังต่อไปนี้

 • polluters-pay principle คืออะไร มีลักษณะสำคัญอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • preventive principle คืออะไร มีลักษณะสำคัญอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • ambient standards คืออะไร มีลักษณะสำคัญอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • effluent standards คืออะไร มีลักษณะสำคัญอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • กฎหมายว่าด้วยมลพิษของไทยอาจแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติเกี่ยวกับมาตรฐานคุบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดไว้ประการใดบ้าง
 • เขตควบคุมมลพิษคืออะไร มีลักษณะสำคัญอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียงไว้ประการใดบ้าง
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำไว้ประการใดบ้าง
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติเกี่ยวกับมลพิษอื่นและของเสียอันตรายไว้ประการใดบ้าง
 • การตวจสอบคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติเกี่ยวกับการตรวจสอบไว้ประการใดบ้าง
 • มาตรการควบคุมคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติเกี่ยวกับมาตรการควบคุมไว้ประการใดบ้าง
 • ค่าบริการคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติเกี่ยวกับค่าบริการไว้ประการใดบ้าง
 • ค่าปรับคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติเกี่ยวกับค่าปรับไว้ประการใดบ้าง
Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.