การบรรยาย เรื่อง นิรโทษกรรมและอายุความ

นักศึกษาวิชา น.๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง นิรโทษกรรมและอายุความ สำหรับวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้ดังนี้