การบรรยายพิเศษ เรื่อง สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของไทยและประเทศในกลุ่ม AEC


โดย ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง วิทยาศาสตร์และการพัฒนาประเทศภายใต้กระแส AEC

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

Advertisements