ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » น.๗๘๖ » ระบบกฎหมายกับการเปรียบเทียบกฎหมาย

ระบบกฎหมายกับการเปรียบเทียบกฎหมาย

นักศึกษาวิชา น.๗๘๖ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ระบบกฎหมายกับการเปรียบเทียบกฎหมาย สำหรับสัปดาห์ที่ ๒ และ ๓ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคมและ ๔ กันยายน ๒๕๕๗) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของนักศึกษาเอง นักศึกษาสมควรศึกษาเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนร่วมการศึกษา

 • H Patrick Glenn, “A Chthonic legal tradition: to recycle the world”, in Legal traditions of the world (Oxford, 2007), pp. 58-92.
 • H Patrick Glenn, “A civil law tradition: the centrality of the person”, in Legal traditions of the world (Oxford, 2007), pp. 125-170.
 • H Patrick Glenn, “A common law tradition: the ethic of adjudication”, in Legal traditions of the world (Oxford, 2007), pp. 224-272.
 • H Patrick Glenn, “A Talmudic legal tradition: the perfect author”, in Legal traditions of the world (Oxford, 2007), pp. 93-124.
 • Ian Mcleod, “An introduction to the doctrine of binding precedent”, in Legal method, Palgrave MacMillan law masters (Hamshire, 2007), pp. 129-147.
 • H Patrick Glenn, “An Islamic legal tradition: the law of a later revelation”, in Legal traditions of the world (Oxford, 2007), pp. 171-223.
 • Werner Menski, “Chinese law: code and conduct”, in Comparative law in a global context: the legal systems of Asia and Africa(Cambridge, 2006), pp. 493-593.
 • Ian Mcleod, “European Community law and English law”, in Legal method (Hamshire, 2007), pp. 73-89.
 • Peter de Cruz, “European community law”, in Comparative law in a changing world (London, 2007), pp. 140-183.
 • James A Holland and Julian S Webb, “European legal method”, in Learning legal rules (Oxford, 2003), pp. 282-318.
 • Werner Menski, “Hindu law: the search for appropriateness”, in Comparative law in a global context: the legal systems of Asia and Africa (Cambridge, 2006), pp. 196-278.
 • James A Holland and Julian S Webb, “How precedent operates: ratio decidendi and obiter dictum”, in Learning legal rules (Oxford, 2003), pp. 145-181.
 • James A Holland and Julian S Webb, “Interpreting statutes”, in Learning legal rules (Oxford, 2003), pp. 208-254.
 • Ian Mcleod, “Precedent and principle in the European Court of Justice”, in Legal method  (Hamshire, 2007), pp. 223-232.
 • Ian Mcleod, “Ratio decidendi and obiter dictum”, in Legal method  (Hamshire, 2007), pp. 148-162.
 • Rose Mwebaza, “Regulating the environment in the European Union: a critical review of the general law of European Union external environmental relations”, Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law, 5: 1 (2008), pp. 1-19.
 • Peter de Cruz, “Socialist law and other types of legal systems”, in Comparative law in a changing world (London, 2007), pp. 184-218.
 • Peter de Cruz, “The civil law system”, in Comparative law in a changing world (London, 2007), pp. 45-99.
 • Peter de Cruz, “The classification of legal systems into legal families”, in Comparative law in a changing world (London, 2007), pp. 32-44.
 • Ian Mcleod, “The classifications of English law”, in Legal method (Hamshire, 2007), pp. 23-42.
 • James A Holland and Julian S Webb, “The doctrine of judicial precedent”, in Learning legal rules (Oxford, 2003), pp. 121-144.
 • Peter de Cruz, “The English common law system”, in Comparative law in a changing world (London, 2007), pp. 100-139.
 • Ian Mcleod, “The jurisdictions of the principal English courts”, in Legal method  (Hamshire, 2007), pp. 43-60.
 • Ian Mcleod, “Vertical and horizontal dimensions of precedent”, in Legal method (Hamshire, 2007), pp. 163-171.
Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: