ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » น.๗๘๖ » รู้จักและเข้าใจกฎหมายเปรียบเทียบ

รู้จักและเข้าใจกฎหมายเปรียบเทียบ

นักศึกษาวิชา น.๗๘๖ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง รู้จักและเข้าใจกฎหมายเปรียบเทียบ สำหรับสัปดาห์ที่ ๑ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของนักศึกษาเอง นักศึกษาสมควรศึกษาเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนร่วมการศึกษา

 • Esin Örücü, “A general view of ‘legal families’ and of ‘mixing systems'”, in Esin Örücü and David Nelken (eds), Comparative law: a handbook (Oxford, 2007), pp. 169-187.
 • H Patrick Glenn, “Between traditions: identity, persuasion and survival”, in Legal traditions of the world (Oxford, 2007), pp. 31-57.
 • H Patrick Glenn, “Com-paring”, in Esin Örücü and David Nelken (eds), Comparative law: a handbook (Oxford, 2007), pp. 91-108.
 • Werner Menski, “Comparative jurisprudence: images and reflections of law”, in Comparative law in a global context: the legal systems of Asia and Africa (Cambridge, 2006), pp. 129-190.
 • David Nelken, “Comparative law and comparative legal studies”, in Esin Draca and David Nelken (eds), Comparative law: a handbook (Portland, 2007), pp. 3-42.
 • Werner Menski, “Comparative law and legal theory from a global perspective”, in Comparative law in a global context: the legal systems of Asia and Africa (Cambridge, 2006), pp. 25-81.
 • David Nelken, “Defining and using the concept of legal culture”, in Esin Örücü and David Nelken (eds), Comparative law: a handbook (Oxford, 2007), pp. 109-132.
 • Esin OrOcO, “Developing comparative law”, in Esin OrOcO and David Nelken (eds), Comparative law: a handbook (Portland, 2007), pp. 43-65.
 • Peter de Cruz, “Introducing comparative law”, in Comparative law in a changing world (London, 2007), pp. 1-31.
 • Werner Menski, “Introduction: globalisation and Asian and African legal systems”, in Comparative law in a global context: the legal systems of Asia and Africa (Cambridge, 2006), pp. 3-24.
 • Werner Menski, “Legal pluralism”, in Comparative law in a global context: the legal systems of Asia and Africa (Cambridge, 2006), pp. 82-128.
Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: