รู้จักและเข้าใจกฎหมายเปรียบเทียบ

นักศึกษาวิชา น.๗๘๖ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง รู้จักและเข้าใจกฎหมายเปรียบเทียบ สำหรับสัปดาห์ที่ ๑ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของนักศึกษาเอง นักศึกษาสมควรศึกษาเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนร่วมการศึกษา

 • Esin Örücü, “A general view of ‘legal families’ and of ‘mixing systems'”, in Esin Örücü and David Nelken (eds), Comparative law: a handbook (Oxford, 2007), pp. 169-187.
 • H Patrick Glenn, “Between traditions: identity, persuasion and survival”, in Legal traditions of the world (Oxford, 2007), pp. 31-57.
 • H Patrick Glenn, “Com-paring”, in Esin Örücü and David Nelken (eds), Comparative law: a handbook (Oxford, 2007), pp. 91-108.
 • Werner Menski, “Comparative jurisprudence: images and reflections of law”, in Comparative law in a global context: the legal systems of Asia and Africa (Cambridge, 2006), pp. 129-190.
 • David Nelken, “Comparative law and comparative legal studies”, in Esin Draca and David Nelken (eds), Comparative law: a handbook (Portland, 2007), pp. 3-42.
 • Werner Menski, “Comparative law and legal theory from a global perspective”, in Comparative law in a global context: the legal systems of Asia and Africa (Cambridge, 2006), pp. 25-81.
 • David Nelken, “Defining and using the concept of legal culture”, in Esin Örücü and David Nelken (eds), Comparative law: a handbook (Oxford, 2007), pp. 109-132.
 • Esin OrOcO, “Developing comparative law”, in Esin OrOcO and David Nelken (eds), Comparative law: a handbook (Portland, 2007), pp. 43-65.
 • Peter de Cruz, “Introducing comparative law”, in Comparative law in a changing world (London, 2007), pp. 1-31.
 • Werner Menski, “Introduction: globalisation and Asian and African legal systems”, in Comparative law in a global context: the legal systems of Asia and Africa (Cambridge, 2006), pp. 3-24.
 • Werner Menski, “Legal pluralism”, in Comparative law in a global context: the legal systems of Asia and Africa (Cambridge, 2006), pp. 82-128.
Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.