การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย สำหรับสัปดาห์ที่ ๓ (วันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements