คำถามประกอบการศึกษา เรื่อง การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย

เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันเรียนรู้ เรื่อง การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย ในวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) นักศึกษาสมควรศึกษา “เอกสารประกอบการศึกษา” ที่ปรากฏใน “แนวทางการศึกษาฯ” ที่ผมได้กล่าวถึงในการบรรยายสัปดาห์ที่ ๑ (วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗) เพื่อเตรียมคำตอบสำหรับคำถามดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมการบรรยาย สัปดาห์ที่ ๓ ในวันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ อนึ่ง หากนักศึกษามีความสงสัยอันเนื่องมาจากการศึกษาเอกสารประกอบการศึกษาหรือจากการเตรียมคำตอบสำหรับคำถามเช่นว่านั้น ขอให้นักศึกษาสอบถามผมในระหว่างร่วมการบรรยาย สัปดาห์ที่ ๓ ดังกล่าว

  • “กล่าว” แตกต่างจาก “ไขข่าว” หรือไม่ อย่างไร
  • “ข้อความ” หมายความว่าอย่างไร
  • “ฝ่าฝืนต่อความจริง” หมายความว่าอย่างไร
  • “เป็นที่เสียหาย” หมายความว่าอย่างไร
  • ความที่ว่า “แม้ทั้งตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่เป็นความจริง แต่หากควรจะรู้” หมายความว่าอย่างไร
Advertisements