การส่งข่าวสาร

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การส่งข่าวสาร สำหรับสัปดาห์ที่ ๔ (วันจันทร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements