คำถามประกอบการศึกษา เรื่อง การส่งข่าวสาร

เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันเรียนรู้ เรื่อง การส่งข่าวสาร ในวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) นักศึกษาสมควรศึกษา “เอกสารประกอบการศึกษา” ที่ปรากฏใน “แนวทางการศึกษาฯ” ที่ผมได้กล่าวถึงในการบรรยายสัปดาห์ที่ ๑ (วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗) เพื่อเตรียมคำตอบสำหรับคำถามดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมการบรรยาย สัปดาห์ที่ ๔ ในวันจันทร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ อนึ่ง หากนักศึกษามีความสงสัยอันเนื่องมาจากการศึกษาเอกสารประกอบการศึกษาหรือจากการเตรียมคำตอบสำหรับคำถามเช่นว่านั้น ขอให้นักศึกษาสอบถามผมในระหว่างร่วมการบรรยาย สัปดาห์ที่ ๔ ดังกล่าว

  • “ส่งข่าวสาร” หมายความว่าอย่างไร
  • “มิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง” หมายความว่าอย่างไร
  • “มีทางได้เสียโดยชอบ” หมายความว่าอย่างไร
  • “หาทำให้ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่” หมายความว่าอย่างไร
Advertisements