กฎหมายเปรียบเทียบกับการพัฒนากฎหมาย

นักศึกษาวิชา น.๗๘๖ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎหมายเปรียบเทียบกับการพัฒนากฎหมาย สำหรับสัปดาห์ที่ ๕ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง นักศึกษาสมควรศึกษาเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนร่วมการศึกษา

  • พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒
  • ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการให้ค่าตอบแทนและเงินอุดหนุนแก่การวิจัยเพื่อการพัฒนากฎหมาย พ.ศ. ๒๕๓๕
  • ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย พ.ศ. ๒๕๓๕
  • พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓
Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.