ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » น.๗๘๖ » เทคนิคการเปรียบเทียบกฎหมาย

เทคนิคการเปรียบเทียบกฎหมาย

นักศึกษาวิชา น.๗๘๖ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง เทคนิคการเปรียบเทียบกฎหมาย สำหรับสัปดาห์ที่ ๔ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของนักศึกษาเอง นักศึกษาสมควรศึกษาเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนร่วมการศึกษา

 • Peter de Cruz, “A comparative study of judicial styles and case law”, in Comparative law in a changing world (London, 2007), pp. 250-272.
 • Peter de Cruz, “A comparative study of statutory interpretation”, in Comparative law in a changing world (London, 2007), pp. 273-299.
 • John Bell, “Administrative law in a comparative perspective”, in Esin Örücü and David Nelken (eds), Comparative law: a handbook (Oxford, 2007), pp. 287-311.
 • Werner Menski, “Beyond Europe”, in Esin Örücü and David Nelken (eds), Comparative law: a handbook (Oxford, 2007), pp. 189-216.
 • Esin Örücü, “Comparative law in practice: the courts and the legislator”, in Esin Örücü and David Nelken (eds), Comparative law: a handbook (Oxford, 2007), pp. 411-433.
 • Andrew Harding and Peter Leyland, “Comparative law in constitutional contexts”, in Esin Örücü and David Nelken (eds), Comparative law: a handbook (Cambridge, 2007), pp. 313-338.
 • James A Holland and Julian S Webb, “Finding the law”, in Learning legal rules (Oxford, 2003), pp. 33-61.
 • James A Holland and Julian S Webb, “‘Bringing rights home’: legal method and the Convention rights”, in Learning legal rules (Oxford, 2003), pp. 255-281.
 • James A Holland and Julian S Webb, “Making sense of statutes”, in Learning legal rules (Oxford, 2003), pp. 182-207.
 • James A Holland and Julian S Webb, “Reading the law”, in Learning legal rules (Oxford, 2003), pp. 62-98.
 • Emily Finch and Stefan Fafinski, “Using cases”, in Legal skills (Oxford, 2007), pp. 137-160.
Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: