พลังงานกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

นักศึกษาวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง พลังงานกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับสัปดาห์ที่ ๙ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง นักศึกษาควรใช้เอกสารเหล่านี้ประกอบการศึกษาด้วย

  • World Commission on Environment and Development, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (1987).
  • Susan Wolf and Neil Stanley, Wolf and Stanley on environmental law, fifth edition (Routledge, 2011), pp555-616.
  • David Wolley QC, John Pugh-Smith, Richard Langham and William Upton (eds), Environmental law second edition (Oxford, 2009), pp159-200 and 349-398.
  • Gerry Bates, Environmental law in Australia 8th edition (LexixNexis, 2013), pp703-736.
  • Matthew Leach and Sandip Deshmukh, Sustainable energy law and policy” in Karen E Makuch and Ricardo Pereira (eds), Environmental and energy law (Wiley-Blackwell, 2012), pp118-140.
  • Ricardo Pereira and Charlotte Joudain, “International and EU climate change law” in Karen E Makuch and Ricardo Pereira (eds), Environmental and energy law (Wiley-Blackwell, 2012), pp141-171.
  • Karen E Makuch, Zen Makuch, Ricardo Pereira and Charlotte Jourdain, “UK climate change law and policy” in Karen E Makuch and Ricardo Pereira (eds), Environmental and energy law (Wiley-Blackwell, 2012), pp172-195.
  • Tim Flannery, The weather makers: the history & future impact of climate change (Penguin, 2005), pp69-79 and 267-306.
Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.