ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » น.๖๘๑ » พลังงานกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

พลังงานกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

นักศึกษาวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง พลังงานกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับสัปดาห์ที่ ๙ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง นักศึกษาควรใช้เอกสารเหล่านี้ประกอบการศึกษาด้วย

  • World Commission on Environment and Development, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (1987).
  • Susan Wolf and Neil Stanley, Wolf and Stanley on environmental law, fifth edition (Routledge, 2011), pp555-616.
  • David Wolley QC, John Pugh-Smith, Richard Langham and William Upton (eds), Environmental law second edition (Oxford, 2009), pp159-200 and 349-398.
  • Gerry Bates, Environmental law in Australia 8th edition (LexixNexis, 2013), pp703-736.
  • Matthew Leach and Sandip Deshmukh, Sustainable energy law and policy” in Karen E Makuch and Ricardo Pereira (eds), Environmental and energy law (Wiley-Blackwell, 2012), pp118-140.
  • Ricardo Pereira and Charlotte Joudain, “International and EU climate change law” in Karen E Makuch and Ricardo Pereira (eds), Environmental and energy law (Wiley-Blackwell, 2012), pp141-171.
  • Karen E Makuch, Zen Makuch, Ricardo Pereira and Charlotte Jourdain, “UK climate change law and policy” in Karen E Makuch and Ricardo Pereira (eds), Environmental and energy law (Wiley-Blackwell, 2012), pp172-195.
  • Tim Flannery, The weather makers: the history & future impact of climate change (Penguin, 2005), pp69-79 and 267-306.
Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: