คำถามประกอบการศึกษา เรื่อง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลหรือทรัพย์อันตราย

เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันเรียนรู้ เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิดของลูกจ้าง ในวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) นักศึกษาสมควรศึกษา “เอกสารประกอบการศึกษา” ที่ปรากฏใน “แนวทางการศึกษาฯ” ที่ผมได้กล่าวถึงในการบรรยายสัปดาห์ที่ ๑ (วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗) เพื่อเตรียมคำตอบสำหรับคำถามดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมการบรรยาย สัปดาห์ที่ ๑๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ อนึ่ง หากนักศึกษามีความสงสัยอันเนื่องมาจากการศึกษาเอกสารประกอบการศึกษาหรือจากการเตรียมคำตอบสำหรับคำถามเช่นว่านั้น ขอให้นักศึกษาสอบถามผมในระหว่างร่วมการบรรยาย สัปดาห์ที่ ๑๑ ดังกล่าว

  • “ครอบครอง” หมายความว่าอย่างไร
  • “ควบคุมดูแล” หมายความว่าอย่างไร
  • “มีไว้ในครอบครอง” หมายความว่าอย่างไร
  • “ยานพาหนะ” หมายความว่าอย่างไร
  • “อันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล” หมายความว่าอย่างไร
  • “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่าอย่างไร
  • “ทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้” หมายความว่าอย่างไร
  • “โดยสภาพ” หมายความว่าอย่างไร
  • “โดยความมุ่งหมายที่จะใช” หมายความว่าอย่างไร
  • “โดยอาการกลไก” หมายความว่าอย่างไร
Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.