ความหมายและหลักเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความหมายและหลักเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน สำหรับสัปดาห์ที่ ๑๒ (วันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โฆษณา