เทคโนโลยีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

นักศึกษาวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับสัปดาห์ที่ ๑๒ (วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements