ค่าสินไหมทดแทนสำหรับกรณีต่างๆ

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ค่าสินไหมทดแทนประเภทต่างๆ สำหรับสัปดาห์ที่ ๑๓ (วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป