เหตุยกเว้นความรับผิด

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง เหตุยกเว้นความรับผิด สำหรับสัปดาห์ที่ ๑๔ (วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements