ผู้ประกอบการกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

นักศึกษาวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ผู้ประกอบการกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับสัปดาห์ที่ ๑๔ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป