พัฒนาการของเว็บไซต์ชาคริต สิทธิเวชในปี ๒๕๕๗

หลังจากลงทุน แรงงาน สติปัญญาและเวลาไปไม่น้อย ปัจจุบัน ผมพบว่าการสร้างเว็บไซต์ที่ WordPress.com เพื่อเชื่อมโยงกับบริการต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, SlideShare, YouTube และ DropBox เพื่อประกอบการบรรยายของผมเองและประกอบการศึกษาของนักศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุดสำหรับผม นอกจากนั้น ความไม่ยุ่งยากในการใช้งาน ยังทำให้ผมประหยัดทรัพยากรไปได้มาก อีกทั้งยังมีความปลอดภัยสูงอีกด้วย อนึ่ง ผมยังรู้สึกยินดีด้วยว่า ศิษย์บางคนของผมที่สนใจได้นำไปพัฒนาเป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกด้วย

แม้ว่าบริการต่างๆ ที่ผมกล่าวมาข้างต้นมีคุณภาพเป็นที่พอใจสำหรับผม แต่ผมก็หวังว่าในปี ๒๕๕๘ จะมีเครื่องมือหรือบริการใหม่ๆ ให้ผมได้ใช้พัฒนาการบรรยายของผมและการศึกษาของนักศึกษาและผู้สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและปลอดภัยยิ่งๆ ขึ้นไปอีก

ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณนักศึกษา ผู้สนใจจำนวนมากและผู้ให้บริการต่างๆ ที่มีส่วนช่วยให้ผมพัฒนาเว็บไซต์นี้จนเป็นประโยชน์ต่อการศึกษากฎหมายได้มากถึงเพียงนี้

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ 🙂 🙂 🙂

Here’s an excerpt:

A New York City subway train holds 1,200 people. This blog was viewed about 5,100 times in 2014. If it were a NYC subway train, it would take about 4 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.