ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » อื่น ๆ » พัฒนาการของเว็บไซต์ชาคริต สิทธิเวชในปี ๒๕๕๗

พัฒนาการของเว็บไซต์ชาคริต สิทธิเวชในปี ๒๕๕๗

หลังจากลงทุน แรงงาน สติปัญญาและเวลาไปไม่น้อย ปัจจุบัน ผมพบว่าการสร้างเว็บไซต์ที่ WordPress.com เพื่อเชื่อมโยงกับบริการต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, SlideShare, YouTube และ DropBox เพื่อประกอบการบรรยายของผมเองและประกอบการศึกษาของนักศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุดสำหรับผม นอกจากนั้น ความไม่ยุ่งยากในการใช้งาน ยังทำให้ผมประหยัดทรัพยากรไปได้มาก อีกทั้งยังมีความปลอดภัยสูงอีกด้วย อนึ่ง ผมยังรู้สึกยินดีด้วยว่า ศิษย์บางคนของผมที่สนใจได้นำไปพัฒนาเป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกด้วย

แม้ว่าบริการต่างๆ ที่ผมกล่าวมาข้างต้นมีคุณภาพเป็นที่พอใจสำหรับผม แต่ผมก็หวังว่าในปี ๒๕๕๘ จะมีเครื่องมือหรือบริการใหม่ๆ ให้ผมได้ใช้พัฒนาการบรรยายของผมและการศึกษาของนักศึกษาและผู้สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและปลอดภัยยิ่งๆ ขึ้นไปอีก

ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณนักศึกษา ผู้สนใจจำนวนมากและผู้ให้บริการต่างๆ ที่มีส่วนช่วยให้ผมพัฒนาเว็บไซต์นี้จนเป็นประโยชน์ต่อการศึกษากฎหมายได้มากถึงเพียงนี้

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ 🙂 🙂 🙂

Here’s an excerpt:

A New York City subway train holds 1,200 people. This blog was viewed about 5,100 times in 2014. If it were a NYC subway train, it would take about 4 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: