ยินดีต้อนรับสู่วิชา วล.๓๖๗

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ และยินดีต้อนรับสู่วิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ด้วยความยินดี

วิชา วล.๓๖๗ เป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิชานี้มุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษา ซึ่งมิใช่นักศึกษากฎหมาย สามารถพัฒนาความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายว่าด้วยการใช้ การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพในการประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจดังกล่าวข้างต้นควบคู่ไปกับการใช้ความรู้และทฤษฎีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาสามารถดูได้ในรายการ วล.๓๖๗ ที่เว็บไซต์ชาคริต สิทธิเวช

พบกันในชั้นเรียนตลอดภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

Advertisements