บ่อเกิดกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย และหมวดหมู่ของกฎหมาย

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชมบันทึกการบรรยาย เรื่อง บ่อเกิดกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย และหมวดหมู่ของกฎหมาย สำหรับสัปดาห์ที่ ๔ (วันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โฆษณา