ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารชมบันทึกการบรรยาย เรื่อง ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับสัปดาห์ที่ ๕ (วันจันทร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป